Ευρετήριο Άρθρου

Ερευνητικά προγράμματα & ερευνητικές συνεργασίες

 1. "Εργασιακή επισφάλεια και κοινωνική συνοχή: η περίπτωση των πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών" (2023). Πρόταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», χρηματοδοτούμενη από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας» με Φορέα Υλοποίησης το ΕΛΙΔΕΚ (αρ. πρότασης 16313). Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Καρακιουλάφη (Πανεπιστήμιο Κρήτης). Η πρόταση έχει εγκριθεί (ΑΔΑ: 6Η3Ω46Μ77Γ-Χ8Ο) και βρίσκεται σε διαδικασία έναρξης της υλοποίησης.
  Συμμετοχή:
  • Διαμόρφωση της αρχικής πρότασης έργου
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση, χαρτογράφηση θεσμικού και πολιτικού πλαισίου
  • Σχεδιασμός και κατασκευή ερωτηματολογίου / πλατφόρμας συλλογής ποσοτικών δεδομένων
  • Στατιστική ανάλυση και ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Σχεδιασμός πλατφόρμας διασύνδεσης ενδιαφερομένων μερών
  • Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής
  • Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 2. "Πολιτιστικές προτιμήσεις και πολιτιστική συμμετοχή".
  Δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα με αντικείμενο την ανίχνευση και τον έλεγχο της πολιτισμικής παμφαγίας στον φοιτητικό πληθυσμό του ΑΠΘ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτώβριος 2021-Οκτώβριος 2022 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα 1.739 ατόμων, και στο πλαίσιο επίβλεψης μεταπτυχιακής διατριβής.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός & οργάνωση, επίβλεψη διεξαγωγής
  • Συμβολή στην κατασκευή ερωτηματολογίου
  • Συμβολή στη στατιστική επεξεργασία

 3. "Πολιτική τοποθέτηση και πολιτιστική προτίμηση".
  Δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα στον φοιτητικό πληθυσμό, με αντικείμενο τον έλεγχο της υπόθεσης ότι οι πολιτιστικές προτιμήσεις συνδέονται με την πολιτική τοποθέτηση και τον ιδεολογικό προσανατολισμό σε ζητήματα σεξισμού και ομοφοβίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτώβριος 2020-Σεπτέμβριος 2021 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε βολικό δείγμα 673 ατόμων, και στο πλαίσιο επίβλεψης μεταπτυχιακής διατριβής.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός & οργάνωση, επίβλεψη διεξαγωγής
  • Συμβολή στην κατασκευή ερωτηματολογίου
  • Συμβολή στη στατιστική επεξεργασία

 4. "Κίνητρα και ιδεολογία των καταναλωτών βιώσιμης μόδας".
  Δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τα κίνητρα και τις απόψεις των καταναλωτών της βιώσιμης μόδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Οκτώβριος 2020-Δεκέμβριος 2021 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε βολικό δείγμα 119 ατόμων, και στο πλαίσιο επίβλεψης μεταπτυχιακής διατριβής.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός & οργάνωση, επίβλεψη διεξαγωγής
  • Συμβολή στην κατασκευή ερωτηματολογίου
  • Συμβολή στη στατιστική επεξεργασία

 5. "Παράγοντες που σχετίζονται με την προτίμηση για διαδικτυακές ειδήσεις".
  Δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές του κοινού για ειδησεογραφική ενημέρωση από το διαδίκτυο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα  Οκτώβριος 2020-Μάρτιος 2021 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε βολικό δείγμα 630 ατόμων, και στο πλαίσιο επίβλεψης μεταπτυχιακής διατριβής.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός & οργάνωση, επιβλεψη διεξαγωγής
  • Εκπαίδευση ερευνητών
  • Συμβολή στην κατασκευή ερωτηματολογίου
  • Συμβολή στη στατιστική επεξεργασία

 6. "Συνθήκες εργασίας & διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα".
  Ποσοτική έρευνα με ηλεκτρονικό αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε στο διάστημα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2016, με πρωτοβουλία και υποστήριξη του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ν. Τσιγγίλη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα του είδους που πραγματοποιειται στην Ελλάδα.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση & διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Παραγωγή παρατηρήσιμων και αναλύσιμων δεικτών
  • Κατασκευή κλίμακας μέτρησης στάσεων και ειδικού ερωτηματολογίου
  • Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
  • Επεξεργασία συμπερασμάτων
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Επεξεργασία και προετοιμασία της τελικής έκθεσης [ ΠερίληψηΠλήρης έκθεση ]

 7. "Η επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας σε οργανισμούς εικαστικών τεχνών".
  Μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων με συνδυασμό ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένες συνεντεύξεις βάθους, ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου, οικονομικών δεδομένων και δημοσιευμένων συνεντεύξεων από στελέχη των επιλεγμένων περιπτώσεων (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του ΚΜΣΤ). Θεσσαλονίκη, 2015-2016.
  Συμμετοχή:
  • Επίβλεψη & συντονισμός έρευνας
  • Εκπαίδευση ερευνητών

 8. "Η καλλιτεχνική εργασία σε συνθήκες ύφεσης".
  Ποιοτική διερευνητική μελέτη με αντικείμενο τις μεταβολές στις αγορές και συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και στη φύση της απασχόλησής τους υπό την επίδραση της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, που διοργανώθηκε στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Η έρευνα ξεκίνησε με στόχο την υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τα πανεπιστήμια του Poznan (Πολωνία), του Westminster (Αγγλία), της Valencia (Ισπανία), του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ, συνεχίστηκε όμως ως ανεξάρτητη. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Γ. Κατσάγγελο, καθηγητή στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Λ. Λαμπριανίδη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Π. Πανταζή, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και Γ. Αγγελόπουλο, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Ν. Δάλλα, υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Κύριο ερευνητικό εργαλείο ήταν η μέθοδος της συνέντευξης με ομάδες εστίασης.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση & διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Παραγωγή παρατηρήσιμων και αναλύσιμων δεικτών
  • Εκπαίδευση ερευνητών
  • Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια

 9. "Οι διεθνείς κατατάξεις των ΑΕΙ στον ελληνικό Τύπο".
  Δειγματοληπτική ποσοτική και ποιοτική έρευνα με αντικείμενο τον τρόπο που παρουσιάστηκαν οι διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων στον ελληνικό Τύπο στο διάστημα 1/1/2011-2/9/2012. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Γ. Αγγελόπουλο, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο διάστημα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2012. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κριτικής ανάλυσης λόγου με ποσοτικές μετρήσεις ρητορικών σχημάτων, στοιχείων της ενημερωδιασκεδαστικής σύγκλισης, καθώς και δεικτών αμεροληψίας και πληρότητας.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση & διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Προσαρμογή και τροποποίηση των μεθόδων μέτρησης και ανάλυσης, προσδιορισμός δεικτών
  • Συμβολή στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
  • Ανακοινώσεις σε συνέδρια