Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, οι ώρες γραφείου ισχύουν μόνο για συναντήσεις εξ αποστάσεως. Δείτε λεπτομέρειες.

Ευρετήριο Άρθρου

Ερευνητικά προγράμματα & ερευνητικές συνεργασίες

 1. "Συνθήκες εργασίας & διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα".
  Ποσοτική έρευνα με ηλεκτρονικό αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε στο διάστημα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2016, με πρωτοβουλία και υποστήριξη του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ν. Τσιγγίλη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα του είδους που πραγματοποιειται στην Ελλάδα.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση & διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Παραγωγή παρατηρήσιμων και αναλύσιμων δεικτών
  • Κατασκευή κλίμακας μέτρησης στάσεων και ειδικού ερωτηματολογίου
  • Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
  • Επεξεργασία συμπερασμάτων
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • Επεξεργασία και προετοιμασία της τελικής έκθεσης [ ΠερίληψηΠλήρης έκθεση ]

 2. "Η επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας σε οργανισμούς εικαστικών τεχνών".
  Μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων με συνδυασμό ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένες συνεντεύξεις βάθους, ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου, οικονομικών δεδομένων και δημοσιευμένων συνεντεύξεων από στελέχη των επιλεγμένων περιπτώσεων (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του ΚΜΣΤ). Θεσσαλονίκη, 2015-2016.
  Συμμετοχή:
  • Επίβλεψη & συντονισμός έρευνας
  • Εκπαίδευση ερευνητών

 3. "Η καλλιτεχνική εργασία σε συνθήκες ύφεσης".
  Ποιοτική διερευνητική μελέτη με αντικείμενο τις μεταβολές στις αγορές και συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και στη φύση της απασχόλησής τους υπό την επίδραση της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, που διοργανώθηκε στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Η έρευνα ξεκίνησε με στόχο την υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τα πανεπιστήμια του Poznan (Πολωνία), του Westminster (Αγγλία), της Valencia (Ισπανία), του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ, συνεχίστηκε όμως ως ανεξάρτητη. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Γ. Κατσάγγελο, καθηγητή στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Λ. Λαμπριανίδη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Π. Πανταζή, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και Γ. Αγγελόπουλο, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Ν. Δάλλα, υποψήφιο διδάκτορα στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Κύριο ερευνητικό εργαλείο ήταν η μέθοδος της συνέντευξης με ομάδες εστίασης.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση & διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Παραγωγή παρατηρήσιμων και αναλύσιμων δεικτών
  • Εκπαίδευση ερευνητών
  • Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια

 4. "Οι διεθνείς κατατάξεις των ΑΕΙ στον ελληνικό Τύπο".
  Δειγματοληπτική ποσοτική και ποιοτική έρευνα με αντικείμενο τον τρόπο που παρουσιάστηκαν οι διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων στον ελληνικό Τύπο στο διάστημα 1/1/2011-2/9/2012. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Γ. Αγγελόπουλο, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο διάστημα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2012. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κριτικής ανάλυσης λόγου με ποσοτικές μετρήσεις ρητορικών σχημάτων, στοιχείων της ενημερωδιασκεδαστικής σύγκλισης, καθώς και δεικτών αμεροληψίας και πληρότητας.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση & διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Προσαρμογή και τροποποίηση των μεθόδων μέτρησης και ανάλυσης, προσδιορισμός δεικτών
  • Συμβολή στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
  • Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 5. "Οι επαγγελματίες της ακουστικής στην Ελλάδα".
  Δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα στον πληθυσμό των εργαζομένων στον τομέα της ακουστικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Γ. Καλλίρη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ και την Μ. Ματσιώλα, (ΕΤΕΠ Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ) στο διάστημα Μάρτιος-Οκτώβριος 2012 και μετά από αίτημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής. Δειγματοληπτικό πλαίσιο ήταν οι σύνεδροι του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2012 (8-10 Οκτωβρίου 2012) και στόχος της έρευνας να εξετάσει το κοινωνικό και επαγγελματικό τους προφίλ, καθώς και το βαθμό ικανοποίησης από τις διαφορετικές διαστάσεις του επαγγέλματος και της εργασίας.
  Συμμετοχή:
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Προκαταρκτική μελέτη για την ικανοποίηση από το επάγγελμα και την εργασία
  • Συμβολή στην κατασκευή δεικτών μέτρησης
  • Συμβολή στην κατασκευή του ερωτηματολογίου
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διεξαγωγή της έρευνας

 6. "Χρήσεις της μουσικής από το φοιτητικό πληθυσμό της Αλεξανδρούπολης".
  Δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαφορετικές χρήσεις της μουσικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Α. Γαρδικιώτη (επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ), στο διάστημα 2010-2011 με ερωτηματολόγιο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και στο πλαίσιο επίβλεψης μεταπτυχιακής διατριβής.
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός & οργάνωση, επίβλεψη διεξαγωγής
  • Εκπαίδευση ερευνητών
  • Συμβολή στην κατασκευή ερωτηματολογίου
  • Συμβολή στη στατιστική επεξεργασία
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια

 7. "Μελέτη δικτυακών τόπων των ελληνικών ΜΜΕ".
  Ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τους κόμβους των ελληνικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΑΠΘ). Επιστημονικά υπεύθυνος: Α. Βέγλης, αναπληρωτής καθηγητής. Ιούλιος-Δεκέμβριος 2009.
  Συμμετοχή:
  • Έλεγχος αξιοπιστίας του εργαλείου ανάλυσης
  • Στατιστική ανάλυση δεδομένων

 8. "Ποικιλία περιεχομένου και τοπικό μουσικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα".
  Δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Αύγουστος-Νοέμβριος 2008 σε δείγμα 57 περιφερειακών ραδιοσταθμών σε 28 νομούς. Πρόκειται για διερευνητική μελέτη, ορισμένα από τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της ECREA (2nd European Communication Conference, Βαρκελώνη, 25-28 Νοεμβρίου 2008).
  Συμμετοχή:
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Κατασκευή ερευνητικών εργαλείων
  • Ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια