Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Β΄

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει συγκεκριμένες επιστημονικές θεωρίες και μοντέλα ως συστηματικές διαδικασίες με τις οποίες οι επιστήμονες θέτουν ερωτήματα και προάγουν την επιστημονική γνώση για τις λειτουργίες των μέσων επικοινωνίας, αλλά και για τις επιρροές που ασκούν σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατεύθυνσης
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Δ΄

Συνοπτική περιγραφή

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της παραγωγής συμβολικών μορφών από την οπτική της θεωρίας για την παραγωγή πολιτισμού, εστιάζοντας στις βασικές έννοιες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Πρόγραμμα:
Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ’ επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνα: Ε΄ και πάνω
Συνδιδασκαλία: Ν. Τσιγγίλης

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και χειρισμού αρχείων με ποσοτικά δεδομένα, με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού. Εστιάζει σε βασικές στατιστικές τεχνικές και αναλύσεις που εφαρμόζονται σε ποσοτικές έρευνες των κοινωνικών επιστημών.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ' επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Εαρινό

Συνοπτική περιγραφή

Εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και στην παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατεύθυνσης
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Δ΄

Συνοπτική περιγραφή

Εξετάζεται η τέχνη ως μορφή επικοινωνίας και ως κοινωνική δραστηριότητα. Αναλύονται οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της στις νεωτερικές κοινωνίες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που διαμορφώνονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία.