Διδασκαλία

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα που διδάσκω, τις πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που μπορώ να επιβλέψω και τις προδιαγραφές των γραπτών εργασιών.

Τα μαθήματα που προσφέρω στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ εντάσσονται στην κατεύθυνση των σπουδών μαζικής επικοινωνίας (κατεύθυνση ΜΜΕ). Τα μαθήματα που προσφέρω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, εντάσσονταν στην κατεύθυνση "Επικοινωνία και Πολιτισμός" (μέχρι το 2018). Σήμερα, εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επικοινωνία», στις ειδικεύσεις Πολιτιστική Διαχείριση & Επικοινωνία και Εκστρατείες Επικοινωνίας & Έρευνες Κοινού.

Επιβλέπω πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, η θεματική των οποίων εντάσσεται είτε σε κάποιο από τα ειδικότερα μαθήματα τα οποία διδάσκω στο προπτυχιακό ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είτε στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία".

Οι εργασίες υποβάλλονται αποκλειστικά στο https://elearning.auth.gr/. Θα πρέπει να είναι σε Word, με μέγεθος σελίδας Α4, περιθώριο 2,5cm σε όλες τις πλευρές, διάστιχο τουλάχιστιον 1,15 και οι σελίδες τους να είναι αριθμημένες. Το κείμενο πρέπει να είναι σε πλήρη στοίχιση, με μέγεθος