Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
διεθνών προγραμμάτων
Κατηγορία: Μάθημα επιλογής
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Χειμερινό
(Συνδιδασκαλία: Ν. Δάλλας)

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της παραγωγής πολιτισμού εστιάζοντας στις βασικές έννοιες που αφορούν τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες εξετάζονται από την άποψη της θεωρίας για την παραγωγή πολιτισμού.

Περιγράφονται και αναλύονται τα σύνθετα αυτά συστήματα και η ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον όπου τα όρια μεταξύ των διαφορετικών κλάδων καθίστανται ασαφή, καθώς η επικοινωνία, η τεχνολογία, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η γνώση και η διαχείριση της πληροφορίας συγκλίνουν και προσλαμβάνουν νέες μορφές. Αναλύεται η μετεξέλιξη της έννοιας για τη βιομηχανία του πολιτισμού σε εκείνη για τις δημιουργικές βιομηχανίες και παρουσιάζεται η συζήτηση για την μεταβολή αυτή, καθώς και οι οικονομικές και πολιτικές πτυχές της, αλλά και η πολύπλευρη σημασία των διαφορετικών προσεγγίσεων. Εξετάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς και οι ιδιομορφίες των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν.

Επιπλέον, το μάθημα αναλύει τα διαφορετικά μοντέλα και τους τύπους των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται τόσο η κατασκευή και η ανάπτυξη του κοινού από τις βιομηχανίες αυτές, όσο και οι σχέσεις τους με τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, καθώς απαρτίζουν στο σύνολό τους ένα κατεξοχήν νεωτερικό σύστημα για τη διαχείριση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, παράγοντας και θέτοντας σε κυκλοφορία συμβολικές μορφές.

Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά για τους σκοπούς του προγράμματος ανταλλαγών ERASMUS+ και άλλων διεθνών προγραμμάτων του Τμήματος.

Πρόσβαση στα υλικά του μαθήματος, την προτεινόμενη βιβλιογραφία, κ,λπ., παρέχεται μέσω του E-Learning (οι φοιτητές Erasmus πρέπει να εγγραφούν στο ΑΠΘ και να αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό email).

 

Θεματολογία – γενικό διάγραμμα μαθήματος

 1. Εισαγωγή - παρουσίαση και περιγραφή του αντικειμένου
 2. Το σύστημα της παραγωγής πολιτισμού: βασικές όψεις
 3. Χαρακτηριστικά των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών
 4. Ιδιομορφίες των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών
 5. Θεωρία και έρευνα για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες: οι παραγωγοί
 6. Θεωρία και έρευνα για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες: διαμεσολαβητές και κοινό
 7. Εξέλιξη και μεταβολές των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών
 8. Πολιτική και πολιτιστικές βιομηχανίες

 

Στόχοι του μαθήματος

 • Να συμβάλει στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.
 • Να εισαγάγει στην ανάλυση των οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών λειτουργιών λειτουργιών των βιομηχανιών αυτών.
 • Να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης και των πιο πρόσφατων μεταβολών που παρατηρούνται στο σύστημα για την παραγωγή πολιτισμού.
 • Να παρουσιάσει τις βασικές διαστάσεις της πολιτικής στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

 

Διδακτικό βοήθημα

David Hesmondhalgh. The Cultural Industries (3rd edition). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE, 2013.

 

Βιβλιογραφία/αρθρογραφία

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία και αρθρογραφία τροποποιείται και εξατομικεύεται, ανάλογα με τις ανάγκες των παρουσιάσεων στην τάξη. Η ακόλουθη βιβλιογραφία/αρθρογραφία είναι ενδεικτική. Η πρόσβαση σε ορισμένα κείμενα είναι δυνατή μέσω του δικτύου του ΑΠΘ, ενώ άλλα διατίθενται από τη βιβλιοθήκη:

 • Justin O'Connor. The Cultural and Creative Industries: A Literature Review (2nd ed.). Newcastle: Creativity, Culture and Education, 2010.
 • David Hesmondhalgh. Cultural and creative industries. In T. Bennett & J. Frow (Eds.), The SAGE handbook of cultural analysis (pp. 552-569). London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE, 2008.
 • Richard Peterson & N. Anand. The production of culture perspective. Annual Review of Sociology, 30 (2004), pp. 311-334.
 • Terry Flew. The Creative Industries. Culture and Policy. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE, 2012.
 • John Hartley (ed.). Creative Industries. Wiley-Blackwell, 2005.
 • Pierre Bourdieu. The Field of Cultural Production. Columbia University Press, 1993.
 • Richard E. Caves. Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Harvard University Press, 2002.

 

Διαδικασία/Αξιολόγηση

Οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus Plus συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, παρουσιάζοντας και συζητώντας αναλύσεις για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, καθώς και για την πολιτιστική πολιτική των χωρών τους. Όλες οι παρουσιάσεις ετοιμάζονται με την υποστήριξη και τη βοήθεια των διδασκόντων που παρέχουν την κατάλληλη βιβλιογραφία/αρθρογραφία. Η αξιολόγηση της ενεργούς συμμετοχής αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού.

Μετά το τέλος του διδακτικού εξαμήνου, οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) που αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού.

Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο, τις ημερομηνίες εξέτασης και παράδοσης των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).