Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
διεθνών προγραμμάτων
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ' επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Εαρινό

Συνοπτική περιγραφή

Εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και στην παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλύονται οι νέες μορφές τέχνης και καλλιτεχνικής επικοινωνίας γενικότερα, οι οποίες προκύπτουν με τη σύγκλιση που επιφέρει το διαδίκτυο. Διερευνάται κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση επιδρά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής, στη διαμόρφωση της αισθητικής προτίμησης και της καλλιτεχνικής ιδεολογίας, καθώς και κατά πόσο μπορεί να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύεται το σύγχρονο σύστημα παραγωγής πολιτισμού. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια εισαγωγή στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, εξετάζοντας τους βασικούς τύπους προσέγγισής του και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή και κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών. Εξετάζεται η ανάδυση των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων και του διαδικτύου, καθώς και η επίδραση που ασκούν οι εξελίξεις αυτές στην καλλιτεχνική επικοινωνία τόσο από λειτουργική όσο και από δομική άποψη.

Διερευνώνται οι νέες πολιτισμικές ασυμμετρίες που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η σημασία που έχουν για την αισθητική και για τη διαμόρφωση της προτίμησης, καθώς και τα νέα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτιστική πολιτική. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό διερευνάται η κρίση που διέρχονται οι διάφορες μορφές τέχνης.

Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του προγράμματος ERASMUS+ και άλλων διεθνών προγραμμάτων που προσφέρονται από το Τμήμα, καθώς λαμβάνεται υπόψη το πολυπολιτισμικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις χώρες προέλευσης των διεθνών προγραμμάτων. Τα θέματα διαφοροποιούνται κάθε φορά, ανάλογα με τη σύνθεση του ακροατηρίου.

 

Θεματολογία – ενδεικτικό διάγραμμα

Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος και διαφάνειες των διαλέξεων μπορείτε να βρείτε στο σύστημα elearning.auth, η πρόσβαση στο οποίο απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ενημερωθείτε από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

  1. Η παραγωγή πολιτισμού & οι αγορές πολιτιστικών αγαθών
  2. Θεωρίες για την παγκοσμιοποίηση
  3. Τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης & η παραγωγή πολιτισμού
  4. Θεσμικές και οργανωτικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης – παραγωγή και κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών
  5. Τα παγκόσμια βιομηχανικά συμπλέγματα πολυμέσων & οι ροές πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών
  6. Πολιτιστικές ασυμμετρίες & αντιφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Στόχοι του μαθήματος

  • Να εισαγάγει τους φοιτητές στις εξελίξεις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο και οι οποίες επηρεάζουν γενικά την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη συμβολικών μορφών γενικά, αλλά και ειδικότερα την τέχνη τόσο ως μορφή επικοινωνίας όσο και ως μορφή κοινωνικής δραστηριότητας.
  • Να συμβάλει στην κατανόηση τόσο της πολιτικής, όσο και της ιδεολογικής σημασίας που έχουν οι εξελίξεις αυτές και η κατάσταση που διαμορφώνουν για την καλλιτεχνική επικοινωνία άμεσα, αλλά και έμμεσα για τα συστήματα αξιών, τους τρόπους αντίληψης, τις συλλογικές στάσεις και συμπεριφορές.
  • Να συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας που έχει η σύγκλιση ανάμεσα στα πεδία της οικονομίας, της πολιτικής και της κουλτούρας, καθώς και των δομικών συνεπειών που έχει.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία/αρθρογραφία

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία και αρθρογραφία τροποποιείται και εξατομικεύεται, ανάλογα με τις εργασίες που αναλαμβάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και την εκάστοτε θεματολογία. Η ακόλουθη βιβλιογραφία/αρθρογραφία είναι ενδεικτική. Η πρόσβαση σε ορισμένα κείμενα είναι δυνατή μέσω του δικτύου του ΑΠΘ, ενώ άλλα διατίθενται από τη βιβλιοθήκη:

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Το μάθημα εξετάζεται με εργασίες 2.500-3.000 λέξεων, οι οποίες εκπονούνται σε συνεννόηση και συνεργασία με τον διδάσκοντα που πρέπει να πραγματοποιηθούν εγκαίρως (κατά την 9η-11η εβδομάδα). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν ελεύθερα το θέμα της εργασίας, με βάση το αντικείμενο του μαθήματος, τα θέματα που αναπτύσσονται και συζητούνται στη διάρκεια του εξαμήνου, αλλά και την αναλυτικότερη θεματολογία που υπάρχει στο χώρο με το υλικό του μαθήματος στο E-Learning. Το εκάστοτε διάγραμμα του μαθήματος χρησιμεύει ως ένδειξη της θεματολογίας. Ο προσδιορισμός του συγκεκριμένου ζητήματος που θα διερευνηθεί σε κάθε εργασία, καθώς και η αναζήτηση της σχετικής αρθρογραφίας/βιβλιογραφίας πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα.

Κριτήρια βαθμολόγησης

Η βαθμολογία επηρεάζεται από τη συμμετοχή στην όλη διαδικασία του μαθήματος και της εκπόνησης της εργασίας (10%), αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό (90%) προκύπτει από την αρτιότητα της εργασίας: συνεκτική και σαφής δομή, διατύπωση και λόγος που συνάδουν με τα επιστημονικά αντικείμενα του μαθήματος και συνάφεια της εργασίας με αυτά, επιλογή και χρήση βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών, καλή τεκμηρίωση. Για τις εργασίες, θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι σχετικές προδιαγραφές που βρίσκονται στη σελίδα της διδασκαλίας.

Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο, τις ημερομηνίες εξέτασης και παράδοσης των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).