Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
διεθνών προγραμμάτων
Κατηγορία: Μάθημα επιλογής
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Χειμερινό
(Συνδιδασκαλία: Μ. Μανωλίκα)

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τις ψυχολογικές διεργασίες πίσω από την συμπεριφορά του κοινού των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές πολιτιστικών αγαθών λαμβάνουν αποφάσεις.

Εστιάζει στους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, που κάνουν πειστικά τα μηνύματα για τα πολιτιστικά αγαθά και επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τις επιλογές του κοινού σε ό,τι αφορά πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και πολιτιστικούς οργανισμούς (π.χ. κίνητρα, προσωπικότητα και στάσεις). Επίσης, αναλύει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του κοινού των πολιτιστικών αγαθών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη κατανόηση της συμπεριφοράς στο πεδίο της πολιτισμικής κατανάλωσης και να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις έρευνες κοινού.

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος στο E-Learning. Ορισμένες επιπλέον πληροφορίες για το μάθημα διατίθενται σε σχετική σελίδα της ΜΟΔΙΠ.

 

Θεματολογία – γενικό διάγραμμα μαθήματος

 1. Εισαγωγή: παρουσίαση του μαθήματος.
 2. Μάθηση.
 3. Μνήμη.
 4. Προσωπικότητα.
 5. Κίνητρα.
 6. Αξίες, τρόπος ζωής και συμμετοχή.
 7. Στάσεις και αλλαγή στάσεων, εναλλακτική αξιολόγηση.
 8. Δημογραφικά ή ψυχογραφικά δεδομένα;
 9. Διαδικασίες λήψης απόφασης.
 10. Ποιότητα και ικανοποίηση.

 

Στόχοι του μαθήματος

 • Να κατανοηθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών πολιτιστικών αγαθών
 • Να κατανοηθούν οι διαδικασίες και τα συναισθήματα πίσω από την λήψη αποφάσεων στο πεδίο της πολιτισμικής κατανάλωσης
 • Να κατανοηθούν ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους στις έρευνες κοινού
 • Να είναι σε θέση οι φοιτητές να εντοπίζουν τις ατομικές και συλλογικές επιρροές που υφίσταται το κοινό του πολιτισμού τόσο ως προς τις επιλογές του, όσο και ως προς τις αποφάσεις που παίρνει

 

Βιβλιογραφία/αρθρογραφία

Τα κείμενα που χρειάζονται για το μάθημα και την τελική εξέταση διατίθενται από το e-learning.

 1. Bourdieu, P. (1984). Distinction, a social critique of the judgment of taste. London: Routledge & Kegan Paul.
 2. Bryman, A. (2004). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.
 3. Churchill, G. A., J., & Peter, J. P. (1995). Marketing: Creating value for customers. Columbus, OH: Irwin McGraw-Hill.
 4. Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research, 24 (2), 425-439.
 5. Furnham, A., & Walker, J. (2001). The influence of personality traits, previous experience of art and demographic variables on artistic preference. Personality and Individual Differences, 31, 997-1017.
 6. Gabriel, Y., & Lang, T. (1995). The unmanageable consumer: Contemporary consumption and its fragmentation. London: Sage.
 7. McCarthy, K. F., & Jinnett, K. (2001). A new framework for building participation in the arts. Santa Monica, CA: RAND.
 8. Shaughnessy, J. J., & Zechmeister, E. B. (1994). Research methods in psychology. New York: McGraw-Hill.
 9. Swanson, S. R., Davis, J. C., & Zhao, Y. (2007). Motivations and relationship outcomes: The mediating role of trust and satisfaction. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 18 (2), 1-25.

 

Διαδικασία/Αξιολόγηση

Οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus Plus συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, παρουσιάζοντας και συζητώντας αναλύσεις ερευνών κοινού. Όλες οι παρουσιάσεις ετοιμάζονται με την βοήθεια και την υποστήριξη των διδασκόντων, οι οποίοι παρέχουν και την απαραίτητη αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στα εξής:

 • Συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες και συζητήσεις στην τάξη (10%)
 • Παρουσίαση ερευνητικών άρθρων (15%)
 • Παρουσίαση ερευνητικού σχεδίου (35%)
 • Γραπτή εξέταση (40%)

Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο, τις ημερομηνίες εξέτασης και παράδοσης των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).