Επιβλέπω πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, η θεματική των οποίων εντάσσεται είτε σε κάποιο από τα ειδικότερα μαθήματα τα οποία διδάσκω στο προπτυχιακό ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είτε στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία".

Σε κάθε περίπτωση, το προτεινόμενο θέμα θα πρέπει να αφορά τη σχέση των τεχνών με τα φαινόμενα της μαζικής επικοινωνίας, τις πολιτιστικές (ή δημιουργικές) βιομηχανίες, την παραγωγή ή την κατανάλωση πολιτισμού από κοινωνιολογική κυρίως άποψη.

Η εργασία μπορεί να είναι:
 • Θεωρητική, είτε εμπειρική έρευνα, ή συνδυασμός τους.
 • Κριτική ανάλυση και παρουσίαση συγκεκριμένης προσέγγισης (θεωρητικής, είτε μεθοδολογικής) ή συγκεκριμένου έργου, το οποίο εντάσσεται στην αποδεκτή θεματολογία.
 • Κριτική ανάλυση και παρουσίαση εμπειρικής έρευνας, σχετικής με την αποδεκτή θεματολογία.
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση συγκεκριμένου θέματος.
 • Εμπειρική έρευνα (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
Προϋποθέσεις:
 1. Ελάχιστη βαθμολογία επτά σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα τα οποία σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία" ή - εναλλακτικά - μέσος όρος τουλάχιστον 6,5 σε δύο ή περισσότερα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου (για τους προπτυχιακούς φοιτητές).
 2. Η υποβολή - κατόπιν συνεννόησης και συζήτησης - γραπτής πρότασης, στην οποία θα παρουσιάζονται συνοπτικά (μέχρι 500 λέξεις):
  α) Το θέμα της εργασίας
  β) Τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει
  γ) Σκέψεις ή και προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστεί το θέμα
  δ) Τυχόν προηγούμενη ενασχόληση με το σχετικό αντικείμενο
  ε) Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης (έστω και κατ' εκτίμηση)

Ο ακριβής τίτλος προσδιορίζεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Είναι δυνατή η υποβολή και/ή η συζήτηση εναλλακτικών προτάσεων. Οι συνεννοήσεις και οι προκαταρκτικές συζητήσεις γίνονται ανεξάρτητα από τις τυπικές προθεσμίες που ορίζουν η Γραμματεία και ο Κανονισμός Σπουδών.