Πρόγραμμα: «Επικοινωνία»
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ειδίκευση: Εκστρατείες
Επικοινωνίας & Έρευνες Κοινού
Εξάμηνο: Α΄

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται θεωρίες και εμπειρικές έρευνες για το κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που λαμβάνουν υπόψη τον πρωτοφανή κατακερματισμό του και αναλύουν την προτίμηση και την πρόσληψη του πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου, καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, πηγαίνοντας πέρα από τα βασικά κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Πρόγραμμα: «Επικοινωνία»
Κατηγορία: Επιλογής
Ειδίκευση: Πολιτιστική
Διαχείριση & Επικοινωνία
Εξάμηνο: Α΄

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνει στις πολιτιστικές βιομηχανίες, δηλαδή στους κλάδους που παράγουν και θέτουν σε κυκλοφορία πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η επιχειρηματική και οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει την όλη διαδικασία παραγωγής και διανομής πολιτιστικών αγαθών (υλικών και άυλων) και τελικά τη διαχείριση της δημιουργικότητας, διαμορφώνοντας την ιδιοτυπία της κάθε πολιτιστικής ή δημιουργικής βιομηχανίας.

Πρόγραμμα: «Επικοινωνία»
Κατηγορία: Επιλογής
Ειδίκευση: Όλες
Εξάμηνο: Β΄
Συνδιδασκαλία: Ν.
Τσιγγίλης

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τεχνικές στατιστικής ανάλυσης με τη βοήθεια λογισμικού, οι οποίες απαντώνται στις περισσότερες ποσοτικές έρευνες στα πεδία των επιστημών της επικοινωνίας, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών.

Διατμηματικό πρόγραμμα:
«Τέχνη & Δημόσια Σφαίρα»
Ειδίκευση: Ιστορική, Πολιτική και
Ερμηνευτική Διερεύνηση της Τέχνης
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: Β΄

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνιολογία εξετάζει τις διάφορες μορφές τέχνης, τόσο από την άποψη της θεωρίας, όσο και από την άποψη της έρευνας, ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα και μετά, οπότε και συγκροτείται η κοινωνιολογία των τεχνών ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Επικοινωνία
& Πολιτισμός
Εξάμηνο: Γ΄
Συνδιδασκαλία: Γ. Καλλίρης
Π. Τσαρχόπουλος

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στις μεταβολές που επιφέρουν στις σχέσεις ανάμεσα στους δημιουργούς, τους πολιτιστικούς οργανισμούς (κερδοσκοπικούς και μη) και το κοινό.