Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
διεθνών προγραμμάτων
Κατηγορία: Μάθημα επιλογής
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Χειμερινό
(Συνδιδασκαλία: Ν. Δάλλας)

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της παραγωγής πολιτισμού εστιάζοντας στις βασικές έννοιες που αφορούν τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες εξετάζονται από την άποψη της θεωρίας για την παραγωγή πολιτισμού.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
διεθνών προγραμμάτων
Κατηγορία: Υποχρεωτικό
κατ' επιλογή
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Εαρινό

Συνοπτική περιγραφή

Εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και στην παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόγραμμα: Προπτυχιακό
διεθνών προγραμμάτων
Κατηγορία: Μάθημα επιλογής
Κατεύθυνση: ΜΜΕ
Εξάμηνο: Χειμερινό
(Συνδιδασκαλία: Μ. Μανωλίκα)

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τις ψυχολογικές διεργασίες πίσω από την συμπεριφορά του κοινού των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές πολιτιστικών αγαθών λαμβάνουν αποφάσεις.