Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Επικοινωνία
& Πολιτισμός
Εξάμηνο: Γ΄
Συνδιδασκαλία: Γ. Καλλίρης
Π. Τσαρχόπουλος

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στις μεταβολές που επιφέρουν στις σχέσεις ανάμεσα στους δημιουργούς, τους πολιτιστικούς οργανισμούς (κερδοσκοπικούς και μη) και το κοινό.

Έμφαση δίνεται στις νέες δυνατότητες και τις προκλήσεις που εμφανίζονται για τους δημιουργούς, τους οργανισμούς και τα ακροατήρια. Παράλληλα, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση της καινοτομίας. Το μάθημα προσανατολίζεται και σε πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση και την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων, αλλά και για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων από μελλοντικά στελέχη πολιτιστικών οργανισμών.

Πρόσβαση στο μάθημα μέσω e-learning

 

Ενδεικτικό διάγραμμα

 1. Εισαγωγή, περιγραφή και ανάλυση των βασικών κατευθύνσεων του μαθήματος.
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και τη διαχείριση της καινοτομίας από τα στελέχη των πολιτιστικών οργανισμών. Η διεθνής εμπειρία και οι σχετικές έρευνες.
 3. Μοντέλα διαχείρισης της καινοτομίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Καινοτομία και στρατηγική.
 4. Διαδίκτυο - Πρωτόκολλα Επικοινωνίας - Σύστημα διευθυνσιοδότησης - Υπηρεσίες διαδικτύου - Παγκόσμιος Ιστός (WWW) - Πλοηγητές - HTML και άλλες γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδων.
 5. Web 2.0 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - RSS - Instant Messaging - Blogs - Wikis - Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) - Κινητή τηλεφωνία και υπηρεσίες - Tablets και e-books - ultra notebooks.
 6. Εφαρμογές των ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων. Ψηφιοποίηση και διαχείριση του Ήχου. Τεχνολογίες του ήχου στο διαδίκτυο.
 7. Ψηφιοποίηση και διαχείριση της Εικόνας. Στατικές και κινούμενες εικόνες, διαδίκτυο, διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις. Εικονικές περιηγήσεις.
 8. Παρουσιάσεις, αναλύσεις και συζήτηση εργασιών προόδου.

 

Στόχοι του μαθήματος

 • Να κατανοηθούν οι σημαντικότερες από τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών.
 • Να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη διαχείρισή της στην περίπτωση των πολιτιστικών οργανισμών.
 • Να ασκηθούν οι φοιτητές στην εξέταση και τη συστηματική ανάλυση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά και των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείριση της καινοτομίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς.

 

Βιβλιογραφία/αρθρογραφία

Η πρόσβαση στα άρθρα είναι δυνατή μέσω του δικτύου του ΑΠΘ ή του E-Learning. Το προτεινόμενο βιβλίο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Τα άρθρα παρουσιάζονται με τη σειρά με την οποία συζητιούνται στο μάθημα. Προτείνεται επίσης συμπληρωματική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ανάλογα με τις εργασίες.

 1. Κοκκώνης Μ., Πασχαλίδης Γ., Μπαντιμαρούδης Φ. - επιμ. (2010): Ψηφιακά Μέσα: Ο Πολιτισμός του Ήχου και του Θεάματος. Αθήνα: Κριτική.
 2. Klinenberg, Eric & Benzecry, Claudio (2005): "Cultural Production in a Digital Age". Εισαγωγή στο αφιέρωμα του περιοδικού Annals of the American Academy of Political and Social Science με θέμα την παραγωγή πολιτισμού στην ψηφιακή εποχή. Vol. 597: 6-18.
 3. Stöber, Rudolf (2004): "What Media Evolution Is: A Theoretical Approach to the History of New Media". European Journal of Communication, 19(4): 483-505.
 4. Shane, Scott, Venkataraman, S. & MacMillan, Ian (1994): "The Effects of Cultural Differences on New Technology Championing Behavior within Firms". The Journal of High Technology Management Research, 5(2): 163-181.
 5. Shane, Scott, Venkataraman, S. & MacMillan, Ian (1995): "Cultural Differences in Innovation Championing Strategies". Journal of Management, 21(5): 931-952.
 6. Dawson, Brian (2008): "Facilitating Innovation: Opportunity in Times of Change". Museum Management and Curatorship, 23(4): 313-331.
 7. Healy, Michael (2008): "Experimentation and Innovation in U.S. Publishing Today: Findings from the Book Industry Study Group". Publishing Research Quarterly, 24(4): 233-239.
 8. Kretschmer, Martin; Klimis, George Michael; Wallis, Roger (2001): "Music in Electronic Markets. An Empirical Study". New Media & Society, 3(4): 417-441.
 9. Peacock, Darren (2008): "Making Ways for Change: Museums, Disruptive Technologies and Organisational Change". Museum Management and Curatorship, 23(4): 333-351.
 10. Tian, Xuemei & Martin, Bill (2009): "Business Models in Digital Book Publishing: Some Insights from Australia". Publishing Research Quarterly, 25(2): 73-88.
 11. Μπαλτζής, Αλέξανδρος & Βέγλης, Ανδρέας (2008): "Μέτρηση και Αξιολόγηση της Διαδραστικότητας στις Ιστοσελίδες Μουσικών: Θεωρητική Σημασία και Εμπειρική Έρευνα". Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 8, σελ. 121-141.

 

Διαδικασία μαθήματος/Τρόπος αξιολόγησης

Εκτός από την ανάλυση των συγκεκριμένων κειμένων και τη συστηματική προσέγγιση της θεωρίας για τη διαχείριση της (τεχνολογικής) καινοτομίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, ένα μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση μεταβλητών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες εμπειρικές έρευνες. Άλλα μέρη του μαθήματος εστιάζουν στις δυνατότητες και τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες για τις διοικήσεις των πολιτιστικών οργανισμών και για το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Η διαδικασία του μαθήματος περιλαμβάνει και τη διερεύνηση συγκεκριμένων τεχνολογιών ή του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται την (τεχνολογική) καινοτομία συγκεκριμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί. Το μάθημα αξιολογείται με βάση:

 • Πρόοδο που θα πρέπει να παρουσιαστεί κατά την 10η, 11η ή 12η εβδομάδα και η οποία αποτελεί προσχέδιο της τελικής εργασίας (30%)
 • Τελική γραπτή εργασία 6.000 λέξεων (70%)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρουσιάσεων της προόδου και την υποβολή της τελικής εργασίας δίνονται από τους διδάσκοντες στο μάθημα. Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο και την προθεσμία υποβολής της τελικής εργασίας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).