Οι εργασίες υποβάλλονται αποκλειστικά στο https://elearning.auth.gr/. Θα πρέπει να είναι σε Word, με μέγεθος σελίδας Α4, περιθώριο 2,5cm σε όλες τις πλευρές, διάστιχο τουλάχιστιον 1,15 και οι σελίδες τους να είναι αριθμημένες. Το κείμενο πρέπει να είναι σε πλήρη στοίχιση, με μέγεθος γραμματοσειράς κυρίως κειμένου, 11 ή 12 στιγμές. Στην πρώτη σελίδα γράφεται το όνομα (τα ονόματα), ο ΑΕΜ, το μάθημα και το εξάμηνο. Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας. Ένας απλός οδηγός σχετικά με το πού και πότε πρέπει να βάλετε βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενό σας, βρίσκεται εδώ.

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές:

Οι παραπομπές γίνονται μέσα στο κείμενο, σε παρένθεση, και όχι σε σημείωση στο υποσέλιδο. Αναφέρεται το επώνυμο (τα ονόματα που δεν είναι ελληνικά γράφονται στο πρωτότυπο, π.χ. Weber και όχι Βέμπερ). Ακολουθούν το έτος έκδοσης και η σελίδα (οι σελίδες).
Παράδειγμα: (Καστοριάδης, 1981, σελ. 45–49)

 

Προδιαγραφές για τη βιβλιογραφία:

Η βιβλιογραφία αναφέρεται στο τέλος του κειμένου και γράφεται σύμφωνα με το σύστημα APA (7η έκδοση). Ακολουθούν μερικά υποδείγματα:

 • Βιβλίο με έναν συγγραφέα:

  Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας. Ράππα.

 • Βιβλίο με περισσότερους συγγραφείς:

  Bourdieu, P., & Haacke, H. (1995). Free exchange. Stanford University Press.

 • Άρθρο σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε συλλογικό έργο:

  Negus, K. (2002). The work of cultural intermediaries and the enduring distance between production and consumption. Cultural Studies, 16(4), 501–515. h​t​t​p​s​:​/​/​d​o​i​.​o​r​g​/​1​0​.​1​0​8​0​/​0​9​5​0​2​3​8​0​2​1​0​1​3​9​0​8​9

  Hazifi, M. (1999). Το αίτημα μιας καθολικής πολιτικής για όλες τις κατηγορίες αποκλεισμού. Στο Ε. Σπανού (Επιμ.), Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός (σελ. 45–49). Ελληνικά Γράμματα.

 • Αναφορά σε ιστοσελίδα:
  Αναφέρονται το επώνυμο και το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος του κειμένου και η πλήρης διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL). Εάν δεν υπάρχει όνομα συγγραφέα, αναφέρεται ο φορέας στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα.

  Smiers, J. (χ.χ.). Copyrights: A choice of no choice for artists and third world countries; the public domain is loosing anyway. h​t​t​p​:​/​/​w​w​w​.​c​o​n​s​t​a​n​t​v​z​w​.​c​o​m​/​c​o​p​y​.​c​u​l​t​/​c​o​p​y​r​i​g​h​t​s​.​p​d​f

  UNESCO (1950). Records of the General Conference of UNESCO - Florence 1950. Resolutions. h​t​t​p​:​/​/​u​n​e​s​d​o​c​.​u​n​e​s​c​o​.​o​r​g​/​i​m​a​g​e​s​/​0​0​1​1​/​0​0​1​1​4​5​/​1​1​4​5​8​9​e​.​p​d​f

  Προσοχή: Αν το αρχείο έχει αριθμημένες σελίδες (π.χ. αν είναι σε PDF ή σε Word), τότε στην ενδοκειμενική παραπομπή αναφέρονται και οι συγκεκριμένες σελίδες.

 

Υποσημειώσεις:

Οι αριθμοί των υποσημειώσεων εμφανίζονται στο κείμενο ως εκθέτες και οι υποσημειώσεις γράφονται στο υποσέλιδο της αντίστοιχης σελίδας (συνήθως με μικρότερους χαρακτήρες και μικρότερο διάστιχο). Υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγήσεις ή συμπληρωματικές σκέψεις, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν μπορούν ή δεν χρειάζεται να ενταχθούν στο κυρίως κείμενο. Να μη χρησιμοποιούνται για βιβλιογραφικές αναφορές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακόλουθα σφάλματα στις εργασίες συνεπάγονται μείωση της βαθμολογίας.

 1. Απουσία παραπομπών και ταύτισής τους με τις βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου. Θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται με λεπτομέρειες οι πηγές που χρησιμοποιήσατε. Μην χρησιμοποιείτε πηγές, χωρίς να αναφέρετε λεπτομερώς τα στοιχεία τους.
 2. Απουσία ταύτισης των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με τις παραπομπές μέσα στο κείμενο. Η βιβλιογραφία που αναφέρετε θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί για το κείμενό σας. Μην προσθέτετε πηγές για τις οποίες δεν υπάρχουν παραπομπές μέσα στο κείμενο.
 3. Η ασάφεια ως προς την προέλευση του κειμένου. Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές πότε μιλάτε εσείς, πότε χρησιμοποιείτε τα λόγια άλλων και πότε παραφράζετε τα λόγια άλλων ή αποδίδετε με δικά σας λόγια τις ιδέες τους. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούσια αποσπάσματα, θα πρέπει να τα βάζετε σε εισαγωγικά και να προσθέτετε τις αντίστοιχες παραπομπές. Μπορείτε να δείτε έναν απλό οδηγό εδώ.
 4. Ορισμένα σφάλματα στις βιβλιογραφικές αναφορές: θα πρέπει να εμφανίζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά, με βάση τα επίθετα των συγγραφέων και χωρίς να γίνεται διάκριση σε κατηγορίες (π.χ. άρθρα, βιβλία, ιστοσελίδες). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον οδηγό για τις βιβλιογραφικές αναφορές, ο οποίος έχει αναλυτικά παραδείγματα για την κάθε κατηγορία πηγών, όπως για παράδειγμα αυτός που μπορείτε να δείτε εδώ ή εδώ.