Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Επικοινωνία
& Πολιτισμός
Εξάμηνο: Γ΄
Συνδιδασκαλία: Μ.
Μανωλίκα

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα είναι θεωρητικό και πρακτικό, καθώς εκτός από την ανάλυση της θεωρίας, περιλαμβάνει και ασκήσεις. Παρουσιάζει τις βασικές θεωρίες και τις έρευνες στην ψυχολογία της κατανάλωσης, εστιάζοντας στην κατανάλωση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

Εξετάζει γιατί οι άνθρωποι καταναλώνουν πολιτιστικά αγαθά, τι κάνει πειστικό ένα μήνυμα για τα αγαθά αυτά και ποιοι είναι οι ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις διαφορετικών κατηγοριών κοινού για ορισμένες μορφές πολιτιστικής έκφρασης ή για ορισμένα είδη αγαθών στον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τις παραστατικές τέχνες, τη μουσική, κ.λπ. Αναλύει τους ατομικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν ψυχολογικά τις επιλογές πολιτιστικών αγαθών, υπηρεσιών και οργανισμών και τελικά την αγοραστική συμπεριφορά στον τομέα του πολιτισμού.

Το μάθημα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού των πολιτιστικών αγαθών με τη βοήθεια ερευνητικών ασκήσεων μέσα στην τάξη (πειράματα, συσχετιστικές μελέτες, κ.ά.), ώστε οι φοιτητές να αναγνωρίζουν ερευνητικά σχέδια και παράλληλα να εξοικειωθούν με τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την πολιτιστική κατανάλωση.

 

Ενδεικτικό διάγραμμα

 1. Εισαγωγή στην ψυχολογία και στη σύνδεση της με τη συμπεριφορά του καταναλωτή (1η εβδομάδα).
 2. Η επίδραση των γνωστικών δεξιοτήτων στην πολιτισμική κατανάλωση (2η-3η εβδομάδα).
 3. Κίνητρα και κατανάλωση πολιτισμικών αγαθών (4η εβδομάδα).
 4. Ο ρόλος της προσωπικότητας, των αξιών και του τρόπου ζωής στην προτίμηση συγκεκριμένων πολιτισμικών αγαθών (5η-6η εβδομάδα).
 5. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και διαμόρφωση πολιτισμικών προτιμήσεων (7η εβδομάδα).
 6. Στάσεις απέναντι σε αγαθά και αλλαγή στάσεων (8η-9η εβδομάδα).
 7. Διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο ρόλος του συναισθήματος (10η εβδομάδα).
 8. Ικανοποίηση καταναλωτή και συμπεριφορικές αντιδράσεις (11η εβδομάδα).
 9. Παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και σχολιασμός τους, παρουσίαση εργασιών.

 

Στόχοι του σεμιναρίου

 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την σημασία και τις εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας στο πλαίσιο της πολιτισμικής κατανάλωσης.
 • Να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τη σύνδεσή της με την στρατηγική μάρκετινγκ των μονάδων που παράγουν πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες.
 • Να κατανοήσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της πολιτισμικής κατανάλωσης.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής ανάλυσης των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την πολιτισμική κατανάλωση.
 • Να ασκηθούν στην εφαρμογή ερευνητικών εργαλείων και στο σχεδιασμό ερευνών για το κοινό του πολιτισμού.

 

Βιβλιογραφία/αρθρογραφία

 1. Allen, J., O'Toole, W., Harris, R., & McDonnell, I. (2008). Festival and special event management. Queensland, Australia: John Wiley & Sons.
 2. Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2001). Consumer Behavior. Fort Worth: Harcourt College Publishers.
 3. Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research, 24, 425-439.
 4. Furnham, A., & Walker, J. (2001). The influence of personality traits, previous experience of art and demographic variables on artistic preference. Personality and Individual Differences, 31, 997-1017.
 5. Manolika, M., Baltzis, A., & Tsigilis, N. (2015). Measuring motives for cultural consumption: A review of the literature. American Journal of Applied Psychology, 3, 1-5.
 6. Shaughnessy, J. J., & Zechmeister, E. B. (1994). Research methods in psychology. New York: McGraw-Hill.
 7. Swanson, S. R., Davis, J. C., & Zhao, Y. (2007). Motivations and relationship outcomes: The mediating role of trust and satisfaction. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 18, 1-25.
 8. Tinio, P. L., & Smith, J. K. (2014). The Cambridge handbook of the psychology of aesthetics and the arts. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Διαδικασία μαθήματος/Τρόπος αξιολόγησης

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, ερευνητικές ασκήσεις και παρουσιάσεις εργασιών. Επίσης, αναλύονται άρθρα και παραδείγματα από τους ίδιους τους φοιτητές, κατασκευή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εμπειρικής έρευνας, καθώς και γραπτή εργασία. Το μάθημα αξιολογείται με βάση:

 • Τη συμμετοχή στη διαδικασία (20%)
 • Προφορική παρουσίαση (40%)
 • Γραπτή εργασία (4.000-5.000 λέξεις) (40%)

Πληροφορίες για την επόμενη εξεταστική περίοδο και την προθεσμία υποβολής της τελικής εργασίας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα των ανακοινώσεων (εφόσον έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα).