ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δεν θα ισχύουν οι ώρες γραφείου, λόγω απουσίας με άδεια. Το υποχρεωτικό μάθημα "Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία" διδάσκεται από την κ. Σ. Λάββα.

Διδασκαλία

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα που διδάσκω, τις πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που μπορώ να επιβλέψω και τις προδιαγραφές των γραπτών εργασιών.

Τα μαθήματα που προσφέρω στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ εντάσσονται στην κατεύθυνση των σπουδών μαζικής επικοινωνίας (κατεύθυνση ΜΜΕ). Τα μαθήματα που προσφέρω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, εντάσσονται στην κατεύθυνση "Επικοινωνία και Πολιτισμός". Στις σελίδες των μαθημάτων μπορείτε να βρείτε τις γενικές περιγραφές, τους στόχους του κάθε μαθήματος, τη θέση του στο πρόγραμμα σπουδών, πληροφορίες για τη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που προτείνεται, καθώς και για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης.

Επιβλέπω πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, η θεματική των οποίων εντάσσεται είτε σε κάποιο από τα ειδικότερα μαθήματα τα οποία διδάσκω στο προπτυχιακό ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είτε στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία".

Οι εργασίες υποβάλλονται αποκλειστικά στο https://elearning.auth.gr/. Θα πρέπει να είναι σε Word, με μέγεθος σελίδας Α4, περιθώριο 2,5cm σε όλες τις πλευρές, διάστιχο 1,5 και οι σελίδες τους να είναι αριθμημένες. Το κείμενο πρέπει να είναι σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά