Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Επικοινωνία
& Πολιτισμός
Εξάμηνο: Β΄

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνει στις πολιτιστικές βιομηχανίες, δηλαδή στους κλάδους που παράγουν και θέτουν σε κυκλοφορία πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η επιχειρηματική και οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει την όλη διαδικασία παραγωγής και διανομής πολιτιστικών αγαθών (υλικών και άυλων) και τελικά τη διαχείριση της δημιουργικότητας, διαμορφώνοντας την ιδιοτυπία της κάθε πολιτιστικής ή δημιουργικής βιομηχανίας.

Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Επικοινωνία
& Πολιτισμός
Εξάμηνο: Γ΄
Συνδιδασκαλία: Γ. Καλλίρης
Π. Τσαρχόπουλος

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στις μεταβολές που επιφέρουν στις σχέσεις ανάμεσα στους δημιουργούς, τους πολιτιστικούς οργανισμούς (κερδοσκοπικούς και μη) και το κοινό.

Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Όλες
Εξάμηνο: Β΄
Συνδιδασκαλία: Ν.
Τσιγγίλης

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τεχνικές στατιστικής ανάλυσης με τη βοήθεια λογισμικού, οι οποίες απαντώνται στις περισσότερες ποσοτικές έρευνες στα πεδία των επιστημών της επικοινωνίας, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών.

Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Επιλογής
Κατεύθυνση: Επικοινωνία
& Πολιτισμός
Εξάμηνο: Γ΄
Συνδιδασκαλία: Μ.
Μανωλίκα

Συνοπτική περιγραφή

Το μάθημα είναι θεωρητικό και πρακτικό, καθώς εκτός από την ανάλυση της θεωρίας, περιλαμβάνει και ασκήσεις. Παρουσιάζει τις βασικές θεωρίες και τις έρευνες στην ψυχολογία της κατανάλωσης, εστιάζοντας στην κατανάλωση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα:
Μεταπτυχιακό
Κατηγορία: Προαιρετικό σεμινάριο
Κατεύθυνση: Όλες
Εξάμηνα: Α΄, Γ΄

Συνοπτική περιγραφή

Το σεμινάριο είναι προαιρετικό. Απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων, καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία με το πακέτο στατιστικής ανάλυσης SPSS, και είναι πρακτικά προσανατολισμένο.