Στη συλλογή: Colloque Bulgare-français 1988 - Bibliologie, Développement, Société, σελ. 32-35
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Σόφια: Bulgarian Academy of Sciences, 1990

 

Περίληψη

Διερευνώνται ορισμένα επιστημολογικά ζητήματα αναφορικά με τον ορισμό της βιβλιολογίας ως επιστήμης για τη γραπτή επικοινωνία. Διακρίνονται τα προβλήματα που αναφέρονται στη μέθοδο από τα προβλήματα που αναφέρονται στο ίδιο το αντικείμενο της επιστήμης αυτής. Ο ορισμός της βιβλιολογίας ως επιστήμης για τη γραπτή επικοινωνία αποδεικνύεται προβληματικός, στο βαθμό που δεν αποσαφηνίζεται η διαφορά της από τη σημειολογία ή τη γλωσσολογία και ιδιαίτερα εφόσον δε διευκρινίζεται η ειδοποιός διαφορά των μεθόδων της.