Αθανασία Καραστογιάννη, Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Νικόλαος Τσιγγίλης, Αλέξανδρος Μπαλτζής

Σύγχρονα και Εναλλακτικά Μοντέλα Ανάπτυξης της Αθλητικής Βιομηχανίας
20ό Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ΑΠΘ
Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού Τουρισμού & Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιανουαρίου 2020

 

Περίληψη

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας με σκοπό να διαπιστωθούν ο βαθμός και η έκταση στην οποία οι αθλητικοί συντάκτες, με την ιδιότητα του «πυλωρού» της ειδησεογραφίας, χρησιμοποιούν το πληροφοριακό υλικό που τους παρέχεται από τα τμήματα επικοινωνίας των Καλαθοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών (ΚΑΕ) της Αττικής, με ποιον τρόπο, και κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη θεματολογία των αθλητικών μέσων επικοινωνίας (κατ’ επέκταση και του κοινού). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της ποιοτικής έρευνας, με εργαλείο την ατομική συνέντευξη βάθους. Το δείγμα αποτέλεσαν τέσσερις δημοσιογράφοι και δύο υπεύθυνοι επικοινωνίας που εργάζονταν σε ΚΑΕ και μέσα επικοινωνίας, με έδρα την Αττική.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο πλευρές έχουν μία εύθραυστη συμβιωτική σχέση αλληλεξάρτησης, που είναι μάλλον επιφανειακή, και η οποία πολλές φορές κλονίζεται από δυσπιστία και προβλήματα, ενώ προκύπτει κυρίως από λειτουργικές ανάγκες και συμφέροντα των αθλητικών οργανισμών. Συμπερασματικά, οι ΚΑΕ της Αττικής καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το καθημερινό θεματολόγιο των μέσων της αθλητικής ειδησεογραφίας.