Μουσική Πληροφόρηση και Κοινωνία
Διεθνής επιστημονική ημερίδα (προσκεκλημένος ομιλητής)

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής,
Διεθνής Εταιρεία Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης (IAMIC)
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012

 

Περίληψη

Η ανακοίνωση εξετάζει την πολυπλοκότητα που διακρίνει τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τις βιομηχανίες μουσικής. Βασίζεται σε μία γενικά αποδεκτή παραδοχή για τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη, δηλαδή στη λεγόμενη "πολιτισμική στροφή" που πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Η στροφή αυτή έχει εκφραστεί τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική, αφενός μέσω της μετάβασης από την αντίληψη για τις πολιτιστικές, στην έννοια για τις δημιουργικές βιομηχανίες, και αφετέρου μέσω μέτρων που αποφασίστηκαν, πολιτικών που αναπτύχθηκαν και θεσμών που συγκροτήθηκαν για τη δημιουργική οικονομία και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Ωστόσο, η ανάλυση δείχνει ότι για διάφορους λόγους, η ελληνική περίπτωση φαίνεται ότι αντιφάσκει και υστερεί σε σχέση με αυτές τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια μάλλον προβληματική κατάσταση όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση στατιστικών δεδομένων για το σύνθετο σύνολο των δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μουσική.

Δύο κύρια, καίρια και αλληλένδετα ζητήματα αναλύονται σε αυτήν τη βάση, ένα πολιτικό και ένα μεθοδολογικό:

Εάν υπάρχει κάτι θετικό στην ελληνική περίπτωση σχετικά με την υστέρησή της ως προς τις διεθνείς εξελίξεις, αυτό μπορεί να είναι η ευκαιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω και να βελτιωθεί η μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης στατιστικών δεδομένων για τις μουσικές βιομηχανίες (και ενδεχομένως και για άλλους τομείς της παραγωγής πολιτισμού). Με αυτό το σκεπτικό, η ανακοίνωση καταλήγει σε μια πρόταση για την αντιμετώπιση των δύο παραπάνω ζητημάτων.