Ανδρέας Βέγλης, Αλέξανδρος Μπαλτζής

Επιστημονική ημερίδα Εικόνα και Λόγος στα Media
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2005

 

Περίληψη

Παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση του θεωρητικού πλαισίου και της μεθόδου για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι μουσικοί αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προσωπικές ιστοσελίδες. Στην ανακοίνωση συνοψίζονται οι προσδοκίες από το διαδίκτυο για εκδημοκρατισμό της επικοινωνίας γενικά και της καλλιτεχνικής επικοινωνίας ειδικότερα, όπως εκφράστηκαν λιγότερο ή περισσότερο συστηματικά σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως οι επιστήμες της επικοινωνίας, η κοινωνιολογία, οι οικονομικές και πολιτικές επιστήμες.

Παρουσιάζεται συνοπτικά το σκεπτικό διαφορετικών προσεγγίσεων και εντοπίζεται ένα σημαντικό κενό στην έρευνα για τις επιδράσεις του νέου μέσου: παραβλέπονται η στάση των ίδιων των καλλιτεχνών και ο τρόπος που αξιοποιούν το διαδίκτυο. Για να συμπληρωθεί το κενό αυτό, προτείνεται και εφαρμόζεται σε μια διερευνητική μελέτη ένα αρχικό μοντέλο για την ανάλυση της διαδραστικότητας στις ιστοσελίδες των μουσικών.

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από 22 ιστότοπους Ελλήνων μουσικών με την εφαρμογή του δοκιμαστικού μοντέλου, έδειξε ότι στο συγκεκριμένο δείγμα επικρατούν τα στοιχεία του μονολόγου, η σαφής διάκριση των ρόλων στην επικοινωνία με το κοινό, το χαμηλό επίπεδο ελέγχου της επικοινωνίας και του περιεχομένου της από την πλευρά των ακροατηρίων, η σαφής τάση για διατήρηση της διαμεσολάβησης από κατεστημένους θεσμούς της καλλιτεχνικής επικοινωνίας και γενικά ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τους μουσικούς του δείγματος ως εργαλείο πολιτιστικού marketing μάλλον, παρά ως νέο μέσο επικοινωνίας που προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στους ίδιους και στα ακροατήριά τους. Τέλος, στην ανακοίνωση περιγράφονται οι μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας. Η εμπειρική έρευνα που παρουσιάζεται συμβάλλει στη μελέτη του διαδικτύου και των επιδράσεων που ασκεί.