Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Αλέξανδρος Μπαλτζής

Στον τόμο: Καινοτομίες και Προκλήσεις στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ, σελ. XVII-XXXI.
Επιμέλεια: Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Αλέξανδρος Μπαλτζής.
Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2006.

 

Περίληψη

Στην εισαγωγή - πέρα από την παρουσίαση της λογικής με την οποία συγκροτήθηκαν τα διαφορετικά μέρη του τόμου - γίνεται επισκόπηση του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο παρατηρούνται οι εξελίξεις στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας και των μέσων της. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαφοροποιήσεις, τις επιφυλάξεις και την ποικιλομορφία των στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, οι οποίες εκφράστηκαν και πολιτικά με τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της Συνταγματικής Συνθήκης από τους πολίτες στις διάφορες χώρες.

Τονίζεται ότι η ερμηνεία της αμφιθυμίας των Ευρωπαίων πολιτών δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη και απλουστευτική, αφού τα δεδομένα των διαφορετικών περιπτώσεων δείχνουν ότι υπάρχει ποικιλία κινήτρων και παραγόντων που οδηγούν σε φαινομενικά παρόμοια αποτελέσματα. Θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη ο πολιτισμός και η κουλτούρα που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία - με τη σειρά της - αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Τέλος, διατυπώνονται ορισμένα από τα κεντρικά ερωτήματα για τις λειτουργίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας υπό το φως της αλλαγής τόσο του "τεχνοοικονομικού" όσο και του πολιτισμικού παραδείγματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν όψει της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.