Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό με κριτές:
Μουσικολογία, 17/2003, σελ. 105-139
Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας
ISSN 1012-0203

 

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μέρος μιας ευρύτερης έρευνας και αναλύεται η πορεία του θεσμού των μουσικών εκπαιδευτηρίων στο διάστημα 1971-2000. Η ανάλυση επεκτείνεται στα κοινωνικά σύνολα που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θεσμό της μουσικής ζωής στη χώρα μας. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 20 εκπαιδευτήρια, εννέα νομών της Βόρειας Ελλάδας με τη μέθοδο του αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου και τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης.

Οι μεταβολές στη σύνθεση και τα μεγέθη των κοινωνικών συνόλων που απαρτίζουν το σημαντικό αυτό θεσμό με ιστορία εκατόν τριανταένα χρόνων, δεν έχουν ακόμη ερμηνευθεί επαρκώς. Το γεγονός αυτό δεν διευκολύνει την αποφυγή λανθασμένων παρεμβάσεων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ανάπτυξη της μουσικής, αλλά και γενικότερα της καλλιτεχνικής παιδείας στη χώρα μας. Η ανακοίνωση εστιάζει στην κατανόηση των μηχανισμών αναπαραγωγής και κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο της μουσικής ζωής στη χώρα μας.